برای بهترین دوستم

لبانت


به ظرافت شعر

شهواني ترين بوسه ها را به شرمي چنان مبدل مي كند

كه جاندار غار نشين از آن سود مي جويد

تا به صورت انسان درآيد.

 

و گونه هايت

با دو شيار مّورب

كه غرور ترا هدايت مي كنند و

سرنوشت مرا

كه شب را تحمل كرده ام

بي آن كه به انتظار صبح

مسلح بوده باشم،

و بكارتي سر بلند را

از رو سبيخانه هاي داد و ستد

سر به مهر باز آورده م.

 

هرگز كسي اين گونه فجيع به كشتن خود برنخاست

كه من به زندگي نشستم!

 

و چشانت راز آتش است.

 

و عشقت پيروزي آدمي ست

هنگامي كه به جنگ تقدير مي شتابد.

 

و آغوشت

اندك جائي براي زيستن

اندك جائي براي مردن

و گريز از شهر

كه به هزار انگشت

به وقاحت

پاكي آسمان را متهم مي كند.

كوه با نخستين سنگ ها آغاز مي شود

و انسان با نخستين درد.

 

در من زنداني ستمگري بود

كه به آواز زنجيرش خو نمي كرد -

من با نخستين نگاه تو آغاز شدم.

 

توفان ها

در رقص عظيم تو

به شكوهمندي

ني لبكي مي نوازند،

و ترانه رگ هايت

آفتاب هميشه را طالع مي كند.

 

بگذار چنان از خواب بر آيم

كه كوچه هاي شهر

حضور مرا دريابند.

دستانت آشتي است

ودوستاني كه ياري مي دهند

تا دشمني

از ياد برده شود

پيشانيت آيينه اي بلند است

تابناك وبلند،

كه خواهران هفتگانه در آن مي نگرند

تا به زيبايي خويش دست يابند.

 

دو پرنده بي طاقت در سينه ات آوازمي خوانند.

تابستان از كدامين راه فرا خواهد رسيد

تا عطش

آب ها را گوارا تر كند؟

 

تا آ يينه پديدار آئي

عمري دراز در آ نگريستم

من بركه ها ودريا ها را گريستم

اي پري وار درقالب آدمي

كه پيكرت جزدر خلواره ناراستي نمي سوزد!ــ

حضور بهشتي است

كه گريز از جهنم را توجيه مي كند،

دريائي كه مرا در خود غرق مي كند

تا از همه گناهان ودروغ

شسته شوم.

وسپيده دم با دستهايت بيدارمي شود
احمد شاملو

0 plays


The sun is far away
It goes in circles
Someone dies
Someone lives
In pain
It is burning
Into the thin air
Of the nature
Of a culture
On the dark side
Under the moon
The wolves gather

landscape with wonderful colors.

landscape with wonderful colors.

0 plays

A warning to the people,
The good and the evil,
This is war.

To the soldier, the civilian,
The martyr, the victim,
This is war.

It’s the moment of truth, and the moment to lie,
The moment to live and the moment to die,
The moment to fight, the moment to fight
To fight, to fight, to fight!

To the right, To the left
We will fight to the death!
To the edge of the earth
It’s a brave new world
From the last to the first

To the right, To the left
We will fight to the death!
To the edge of the earth
It’s a brave new world
It’s a brave new world!

A warning to the prophet,
The liar, the honest,
This is war.

To the leader, the pariah,
The victor, the messiah,
This is war.

It’s the moment of truth, and the moment to lie,
The moment to live and the moment to die,
The moment to fight, the moment to fight,
To fight, to fight, to fight!

To the right, To the left
We will fight to the death!
To the edge of the earth
It’s a brave new world
From the last to the first

To the right, To the left
We will fight to the death!
To the edge of the earth
It’s a brave new world
It’s a brave new world
It’s a brave new world!

I do believe in the light
Raise your hands into the sky
The fight is done, the war is won
Lift your hands toward the sun
Toward the sun
Toward the sun
Toward the sun
The war is won

To the right, To the left
We will fight to the death!
To the edge of the earth
It’s a brave new world
From the last to the first

To the right, To the left
We will fight to the death!
To the edge of the earth
It’s a brave new world
It’s a brave new world
It’s a brave new world!

A brave new world
The war is won
The war is won
A brave new world

I believe in nothing
Not the end and not the start
I believe in nothing
Not the earth and not the stars
I believe in nothing
Not the day and not the dark
I believe in nothing
But the beating of our hearts
I believe in nothing
One hundred suns until we part
I believe in nothing
Not in sin, not in God
I believe in nothing
Not in peace and not in war
I believe in nothing
But the truth of who we are.

0 plays

Pueden esperar
De los brazos de nadie
Solo… por la vías tristes

Momentos vividos contigo
Inmortalizados en mi alma.

Carne de mi carne
Sangre de mi estirpe
Agua de mis mares

La noche no te detuvo
Ante el futuro,
Que te arrebato de mí
Inexperto amigo
Precoz en el tiempo
Eterno en mí.

El verdor de tus ojos
Esta tatuado en mi destino
Estas en mi más vivo que yo mismo


Cuando hablo, es tu voz
La desahoga este llanto
Cuándo río es tu alegría que me brota

En tu tumba se fueron
Los secretos de la amistad,
Tu agonía no me espero.
Ahora se que el corazón
También se cansa de esperar
El cariño que siempre se deseó.
Agua de mis mares
Eterno en mí…

Que muerte tan anunciada
Que mañana tan sabia.

Spring’99

O thou, whose face hath felt the winter’s wind,
Whose eyes has seen the snow-clouds hung in mist,
And the black elm tops ‘mong the freezing stars,
To thee the spring will be a harvest time.

O thou, whose only book has been the light
Of supreme darkness which thou feddest on

O thou, whose only book has been the light
Of supreme darkness which thou feddest on
Night after night when phaebus was away,
To thee the spring shall be a triple morn.

O thou, whose face hath felt the winter’s wind,
Whose eyes has seen the snow-clouds hung in mist,
And the black elm tops ‘mong the freezing stars,
To thee the spring shall be a harvest time.

O thou, whose face hath felt the winter’s wind,
Whose eyes has seen the snow-clouds hung in mist,
O thou, whose only book has been the light
Of supreme darkness which thou feddest on

Night after night when phaebus was away,
To thee the spring shall be a triple morn.
O fret not after knowledge - I have none,
And yet my song comes native with the warmth.

O fret not after knowledge - I have none,
And yet the evening listens.
He who saddens at thought of idleness cannot be idle,
And he’s awake who thinks himself asleep.

O thou who bent in all the autumn-storms,
Like the trees at the moor amidst the woeful winds.
To thy wretched heart the spring shall be a triple morn -
Alas! I still long for it! I long for it!

2 notes

Great Landscape , Wow.

Great Landscape , Wow.

0 plays

ColdPlay - Piano Version ,

Look at the stars
Look how they shine for you
And everything you do
Yeah, they were all yellow